Ba con giáp giống cây cao bóng cả, rễ cắm sâu vào lòng đất, hút được long mạch, không bao giờ đổ ngã

Khám Phá Thêm:   Vì sao bên trên đầu Phật Như Lai có không ít búi tóc nhỏ như vậy? Hóa rời khỏi trên đây mới nhất là vấn đề khiến cho Tôn Ngộ Không hãi hãi